Priser
Priser Familiehandboka
Antall brukere:
Egen husholdning
Brukerlisenser
300
Ekspedisjon/produksjon
60
TOTAL
360
Alle priser er inkl. mva.
Oppdateringer
Familie-handboka oppdateres 1. mars hvert år.
Hver oppdatering inkluderer alle endringer i e-handbokas lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Abonnement Familiehandboka
Antall brukere
Egen husholdning
Abonnement pr. år
260
Alle priser er inkl. mva.
Bestilling
Familiehandboka bestilles ved å sende en e-post til post@handboka.no.