Kommunehelsetjenesteloven
  
Kap. 8.
Ikrafttreden


§ 8-1. (Foregrepet ikrafttreden)
Etter at loven her er vedtatt, men før den er trådt i kraft, kan departementet gi forskrift, instruks eller pålegg som trer i kraft samtidig med loven.
Departementet kan også gi bestemmelser om at kommunene skal foreta oppnevning av styre, utvalg eller nemnd for helsetjenesten, tilsette helsepersonell og organisere administrasjon slik at helsetjenesten kan tre i virksomhet fra den tid loven her trer i kraft.

§ 8-2. (Ikrafttreden)

1.

Loven trer i kraft fra 1. januar 1984.

  Inntektsordninger for privatpraktiserende leger og fysioterapeuter, stads- og distriktsleger etter loven her, trer i kraft 1. april 1984. Någjeldende inntektsordninger for ovennevnte grupper gjelder frem til 1. april 1984.
2. Fra samme tid oppheves følgende lover:
- - -

Innhold
 
Kap 1. 
Alminnelige bestemmelser
 
Kap 2. Rett til helsehjelp
 
Kap 3. Administrasjon
 
Kap 4. Privat virksomhet som del av helsetjenesten i kommunen
 
Kap 4a.
Miljørettet helsevern
 
Kap 5. Om utgiftene
 
Kap 6. 
Forskjellige bestemmelser
 
Kap 7. 
Overgangsbestemmelser
 
Kap 8. Ikrafttreden